Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το ποσοστό ανεργίας το ∆εκέµβριο του 2012 ανήλθε σε 26,4%, έναντι 21,4% το ∆εκέµβριο του 2011 και 26,6% το Νοέµβριο του 2012. Το σύνολο των απασχολουµένων κατά το ∆εκέµβριο του 2012 εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.679.074 άτοµα.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.321.236 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.341.863 άτοµα.

Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 208.953 άτοµα σε σχέση µε το ∆εκέµβριο του 2011 (µείωση 5,4%) και αυξήθηκαν κατά 40.316 άτοµα σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2012 (αύξηση 1,1%). Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 263.596 άτοµα σε σχέση µε το ∆εκέµβριο του 2011 (αύξηση 24,9%) και κατά 4.584 άτοµα σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2012 (αύξηση 0,3%).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 4.584 άτοµα σε σχέση µε το ∆εκέµβριο του 2011 (µείωση 0,1%) και κατά 1.232 άτοµα σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2012 (µηδενική µεταβολή).