www.biopoiotita.gr

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Πώς θα πάρετε επιδότηση για παραγωγή αιθέριων ελαίων από το ΕΣΠΑ


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενισχυθούν σε ποσοστά από 40% έως 60%, ανάλογα με την περιφέρεια

Του Παναγιώτη Ευθυμιάδη

Τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν μέσω του ΕΣΠΑ έχουν όσοι σχεδιάζουν να κάνουν μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων από αρωματικά φυτά και γενικά από φυτά εναλλακτικής καλλιέργειας.
Με το κόστος της εγκατάστασης της μονάδας να ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ, το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ αποτελεί ευκαιρία, καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενισχυθούν σε ποσοστά από 40% έως 60%, ανάλογα με την περιφέρεια, για επενδυτικά σχέδια από 30.000 έως 300.000 ευρώ.
Μπορεί να χρηματοδοτηθεί το ξηραντήριο, που κοστίζει περίπου 130.000 ευρώ, αλλά και το αποστακτήριο που το κόστος φτάνει στις 80.000 ευρώ, ωστόσο πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η επιδότηση δεν αφορά τουςγεωργούς και τους καλλιεργητές αρωματικών φυτών, οι οποίοι ωστόσο μέσω των συνεταιρισμών που ιδρύουν μπορούν να αναζητήσουν επιδότηση από τον Επενδυτικό νόμο.
"Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσμικό πλαίσιο, οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και τα μέλη των νοικοκυριών τους, μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο από το ΕΓΤΑΑ (σύμφωνα με τον Καν. 1698/2005) για τη δημιουργία, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Από το παραπάνω προκύπτει ότι οι αγρότες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ αλλά μόνο από το ΕΓΤΑ", αναφέρει στο news.gr ο Σταύρος Κορμπής της PlanTech  ΕΠΕ.
Πάντως σύμνφωνα με το αναλυτικό οδηγό του ΕΣΠΑ είναι σαφές ότι αγρότης που θα διακόψει την γεωργική δραστηριότητα, αποδεδειγμένα, μπορεί να καταθέσει πρόταση στο πρόγραμμα.
Σημειώνεται ότι έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.grwww.ependyseis.gr ) μέχρι και το απόγευμα της 10ης Μαίου.

Οι εταιρείες που μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα

Επιλέξιμες είναι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υφιστάμενες (με δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις) και νέες ή υπό σύσταση, στους τομείς Μεταποίησης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 30.000 έως 300.000 ευρώ για τη Μεταποίηση.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες, ανάλογα με την κατηγορία των ενισχυόμενων επιχειρήσεων (υφιστάμενες ή νέες - υπό σύσταση):
-να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (Παράρτημα 3 του  Οδηγού, που επισυνάπτεται στο τέλος του κειμένου)
-να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας
-να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
-να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην ελληνική επικράτεια
-να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008 (Παράρτημα 4 του  Οδηγού)
-να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
-να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
-να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο, σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις, που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, απορρίπτονται εξαρχής από το Πρόγραμμα -να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 2.1, σημεία 9,10,11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02) -να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
-να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
-να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
-να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες, που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
-να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
-να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν  πληροφορίες στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 2106985210 και στο 8011136300.